Publiczne Gimnazjum nr 3 w Sieradzu
Dzisiaj jest piątek, 23 marca 2018 r., 82 dzień roku  
Menu


Gości online: 1projekt ekologiczny

PROJEKT EKOLOGICZNY
"Poznajemy siebie i przyrodę" 
realizowany w Gimnazjum nr 3
im. Unii Europejskiej 
w Sieradzu
w roku szkolnym 2010/11
przy udziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
 i Gospodarki Wodnej w Łodzi 

Cele ogólne:

- rozbudzanie wrażliwości człowieka a szczególnie młodzieży na bogactwo i piękno przyrody,

- pogłębianie wiedzy z zakresu ekologii,

- kształtowanie postawy odpowiedzialności za stan środowiska,

- wzbogacanie programu działań dydaktyczno - wychowawczych szkoły,

- kształtowanie umiejętności współpracy w grupie, wnioskowania i selekcjonowania zdobytej wiedzy, komunikowania się.

Czas realizacji : wrzesień 2010r. - czerwiec 2011r. 

Nasze najważniejsze działnia:

-  warsztaty ekologiczne 

- konkursy organizowane przez CEE w Sieradzu (plastyczny "Bioróżnorodność Sieradza", reporterski "Sprzątanie świata",

 "Nieodnawialne i odnawialne źródła energii")

- szkolne konkursy ekologiczne 

- zbiórka surowców wtórnych

- wystawy prac uczniów 

- wycieczki: do Cekowa, Kopalni i Elektrownii w Bełchatowie,

 Załęczańskiego Parku Krajobrazowego, Ogrodu Botanicznego w Łodzi

- lekcje ekologiczne

- prelekcje z przedstawicielem Parków Krajobrazowych

- zagospodarowanie terenu zielonego wokół nowego boiska wielfunkcyjnego

 

Efekt ekologiczny:

- postępowanie zgodne z zasadami ochrony środowiska,

- nabycie umiejętności wyrabiania właściwych postaw np. segregacja śmieci, oszczędzanie wody, energii,

- dokonywanie segregacji na terenie szkoły,

- znajomość źródeł energii odnawialnych i nieodnawialnych,

- dostrzeganie wpływu człowieka na środowisko,

- współpraca w grupie,

- właściwe zachowania w kontakcie z przyrodą, na terenach chronionych,

- znajomość osobliwości przyrodniczych województwa łódzkiego,

- stosowanie zintegrowanej wiedzy do wyjaśniania zjawisk i procesów biologicznych,

- przeprowadzanie doświadczeń i wyciąganie wniosków,

- umiejętność analizowania zmian zachodzących w środowisku, przewidywanie skutków ingerencji człowieka,

- ocenianie swojego wpływu na środowisko,

Zaplanowano następujące konkursy :

Regulaminy konkursów dostępne po kliknięciu na nazwę

 1.    "Sieradz – jesienią , zimą , wiosną"( bioróżnorodność Sieradza), - konkurs fotograficzny 

 2. "Przyroda w wierszu i piosence"- konkurs literacko – muzyczny,

 3.   "Ratujmy Ziemię"- konkurs międzyklasowy na gazetkę ekologiczną

 4. "Z ekologią za pan brat" -  konkurs plastyczny, międzyklasowy,

 5. "Zbiórka surowców wtórnych" -  konkurs międzyklasowy,

 6. "Konkurs ekologiczny" – wiedzowy.

 7. "Cywilizacja dobrem czy złem naszej planety"  - konkurs literacki


Zrealizowane działania:

Wrzesień jest miesiącem, w którym  odbywają się akcje związane z ochroną środowiska. W dniach 17-19 września w Polsce odbywa się siedemnasta edycja akcji "Sprzątanie świata", do której przystąpili również uczniowie z naszej szkoły.
Ponadto do  22 września trwał Tydzień Zrównoważonego Transportu. Celem kampanii było nakłonienie ludzi do refleksji na temat potrzeby ochrony środowiska i zachęcenia do zastąpienia samochodów transportem komunikacyjnym, jazdą rowerem lub po prostu piechotą. 
     
(aby powiększyć zdjęcie kliknij miniaturkę)

Dzięki wsparciu Urzędu Miasta i WFOŚiGW w Łodzi uczniowie klas II naszego gimnazjum w listopadzie 2010 roku uczestniczyli w wyjazdowych lekcjach ekologicznych do Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Cekowie.Celem wycieczki było zwiedzenie oraz zapoznanie się z charakterem pracy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ,,Orli Staw". Uczniowie mieli okazję przyjrzeć się procesowi sortowania odpadów oraz obejrzeli prezentację dotyczącą potrzeby ochrony środowiska i segregacji śmieci.
Nasi gimnazjaliści zwiedzili również Muzeum Leśnictwa w Gołuchowie,
w którym znajduje się ekspozycja trofeów łowieckich.W muzeum ukazana jest też kulturotwórcza rola lasu oraz wystawa przedstawiająca historię leśnictwa i współczesne jego problemy.
We wnętrzach częściowo zachowane są bogate zdobienia ścian oraz kominki.
 
 
 

(aby powiększyć zdjęcie kliknij miniaturkę)

 


 

 

W ramach projektu "Poznajemy siebie i przyrodę", uczniowie klasy I C i I D wzięli udział w lekcjach ekologicznych. Zajęci prowadzone były przez pracowników Centrum Edukacji Ekologicznej w Sieradzu.

Klasa I C uczestniczyła w zajęciach Akademia Ochrony Przyrody.  Była to lekcja, która miała na celu poznanie komponentów przyrody w parku Staromiejskim i nad rzeką Wartą. Skłaniała do aktywnego kontaktu z przyrodą, namacalnego poznania jej składników, z którymi często mamy kontakt ale nie zawsze w codziennym życiu zwracamy na nie uwagę. Obcowanie z przyrodą jest  najlepszą formą na zachęcenie młodego pokolenia do zgłębiania wiedzy o otaczającym nas najbliższym otoczeniu oraz uwrażliwieniu dzieci i młodzieży na aspekt ochrony środowiska i aktywnego działania w tym zakresie.

     
(aby powiększyć zdjęcie kliknij miniaturkę)

Uczniowie klasy I D uczestniczyli w lekcji Rzeka Warta - nasz skarb. Zajęcia polegały  na poborze prób wody z rzeki i wykonaniu prostych oznaczeń laboratoryjnych jej zanieczyszczenia. Uczniowie oznaczali zawartość jonów azotanowych, fosforanowych, amonowych oraz  pH rzeki. Ponadto dowiedzieli się jaki wpływ ma działalność człowieka na rzeki oraz jakie jest  znaczenie wód powierzchniowych w środowisku.

   

(aby powiększyć zdjęcie kliknij miniaturkę)

W dniach od 26- 28.05.11r. uczniowie klas III brali udział w wycieczkach do Bełchatowa. Gimnazjaliści zapoznali się z historia kopalni - jej początkami ( obejrzeli film),jej planami na przyszłość, obejrzeli makietę  przedstawiającą pola węglowe. Ciekawość wzbudzały kości zwierząt znalezione podczas prac wykopaliskowych. Uczniowie udali się również na tarasy widokowe - tu widzieli największą  ,"dziurę Europy "rekultywowany teren na Górze Kamieńsk oraz   największą  elektrownię  cieplną  opalaną  węglem brunatnym w Polsce. Celem tego wyjazdu było upowszechnianie wśród młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego, umiejętności korzystania z zasobów przyrody, dostrzeganie zmian zachodzących w otaczającym środowisku w wyniku działalności człowieka.

       
       

 (aby powiększyć zdjęcie kliknij miniaturkę)


 

Dnia 9 maja w dniu święta szkoły odbyło się uroczyste podsumowanie wyników konkursów realizowanych w ramach projektu ekologicznego  "Poznajemy siebie i przyrodę ".Nagrodami w konkursach były:dyplomy,eko - torby,plecaki, portfele i torby turystyczne.Udział w konkursach to jedna z form zwiększenia aktywności uczniów,propagowanie świadomości ekologicznej  a także atrakcyjna metoda nauczania.

 

     

 (aby powiększyć zdjęcie kliknij miniaturkę)

 


W dniach od 23- 25.05.11 r. odbyły się wycieczki klas I do Załęczańskiego Parku Krajobrazowego. Przed wyjazdem odbyła się prelekcja z przedstawicielem parków krajobrazowych w Sieradzu – p. Jackiem  Frąckiewiczem. Celem tego spotkania było przybliżenie uczniom form ochrony przyrody oraz zasad zachowania się na obszarach chronionych. Uczniowie obejrzeli  film "Załęczański Park Krajobrazowy- spojrzenie 30 lat później". Prelekcja przebiegała z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.

   

 (aby powiększyć zdjęcie kliknij miniaturkę)


 Podczas wyjazdu  do ZPK uczniowie poznali  najcenniejsze osobliwości przyrody:   Żabi Staw, kamieniołom w Lisowicach, działoszyński przełom Warty, żłobki  i strumienie krasowe,źródło św. Floriana , Górę św. Genowefy, rezerwat Węże, jaskinie, murawy kserotermiczne. Uczniowie byli  zobligowani do dokumentowania podejmowanych działań i wykonania wystawy fotografii. Wyjazd dał okazję młodzieży poznać przyrodę podczas obserwacji terenowych, zapoznali się  z różnorodnością świata roślin i zwierząt, ich budową warunkami i trybem życia, propaguje zdrowy aktywny sposób spędzania wolnego czasu.

 

       
      


 

   W dniach od 14- 16.06.11r. uczniowie klas II uczestniczyli w wycieczce do Ogrodu Botanicznego i Palmiarni w Łodzi. Gimnazjaliści mięli okazję poznać rodzime gatunki drzew, rośliny parkowe,ozdobne, lecznicze, przemysłowe. W trakcie  zajęć terenowych odbyły się konkursy na ich rozpoznawanie. W palmiarni zapoznali się z bogatą i różnorodną roślinnością  stref klimatycznych: równikowej,zwrotnikowej i śródziemnomorskiej. 

Była to prawdziwa wyprawa do lasu równikowego, na pustynie, w Basen Morza Śródziemnego...

 

     

 

   
 

 


 

WYNIKI KONKURSÓW 

Konkurs plastyczny dla klas I "Z ekologią za pan brat"
1 miejsce -  Sylwia Owczarek kl. I d
2 miejsce - Natalia Grabia kl.I c
3 miejsce - Ernest Błaż kl.I c
Wyróżnienia:
Aleksandra Gryszkiewicz kl. Ic,
Dawid Knapiński kl. I b,
Karolina Grzyb kl Ia       

 

Konkurs fotograficzny  "Eko- Sieradz jesienią"
1 miejsce – Anna Kwapisz   Zdjęcia
  
Konkurs fotograficzny "Eko- Sieradz zimą"
1 miejsce - Anna Kwapisz kl. I c
2 miejsce-  Ewelina Rybak kl. III e
3 miejsce - Magdalena Dudkowska kl.IIIe   
Konkurs fotograficzny "Eko- Sieradz wiosną"
 1 miejsce : Ewelina Rybak - kl 3e
 2 miejsce : Zuzanna Bakowicz - kl 3d
 3 miejsce: Martyna Chlebicz - kl 3e 

Konkurs literacki "Cywilizacja dobrem czy złem naszej planety"
1 miejsce - Tomasz Staszczyk kl.II d
2 miejsce- Adrianna Bakowicz kl. II d
3 miejsce Klaudia Kieszniewska kl. III d
Konkurs na najciekawszą gazetkę ścienną  "Ratujmy Ziemię"
1 miejsce – klasa I d
 
Wyróżnienia :
klasa Ic
klasa IIc                    
klasa IIb       
       
      
               
Ekologiczny konkurs wiedzowy:
I miejsce - Przemysław Stępniak kl. III e
II miejsce - Martyna Chlebicz kl. III e
III miejsce - Agata Ogłoza  kl II c
                     Monika Klimczak kl III d
                                                                                                                                                                                  
Nagrody zostaną wręczone na uroczystości Święta szkoły 9 maja 2011r.  
Nagrody ufundował WFOŚiGW w Łodzi

                                                                oprac. graficzne: Piotr Bakowicz

 

 


Ostatnia aktualizacja: 08.06.2016r.