Publiczne Gimnazjum nr 3 w Sieradzu
Dzisiaj jest środa, 25 kwietnia 2018 r., 115 dzień roku  
Menu


Gości online: 1 

Regulamin I Międzyszkolnego Konkursu Informatycznego
 

1.I Międzyszkolny Konkurs Informatyczny jest konkursem przedmiotowym organizowanym przez Gimnazjum nr 3 im. Unii Europejskiej w Sieradzu.
2. Koordynator konkursu – Aneta Leśkiewicz, nauczyciel informatyki w Gimnazjum nr 3 im. Unii Europejskiej w Sieradzu.
3. Cele konkursu:
a) wzbudzenie większego zainteresowania wśród uczniów sieradzkich gimnazjów dziedziną informatyki
b) zmotywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy
c) poszerzenie wiedzy z dziedziny informatyki o treści ponadprogramowe
d) stworzenie możliwości do sprawdzenia poziomu swojej wiedzy informatycznej oraz do współzawodnictwa i rywalizacji w tym zakresie
e) promowanie osiągnięć uczniów.
4. Organizacja konkursu:
a) Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjów (klasy 1-3) z terenu Sieradza.
b) Konkurs jest przeprowadzany w Gimnazjum nr 3 im. Unii Europejskiej w Sieradzu.
c) Konkurs obejmuje zakres materiału zawarty w podstawie programowej z informatyki dla uczniów gimnazjum oraz zagadnienia wykraczające poza podstawę programową m.in. udostępnione na stronie www.gim3sieradz.pl w zakładce 
Konkurs MKI
d) Konkurs jest jednoetapowy i polega na rozwiązaniu testu wielokrotnego wyboru sprawdzającego wiedzę z podanego w regulaminie zakresu.
e) Test składa się z 45 pytań, na rozwiązanie testu uczestnicy mają 60 minut.
f) W ramach konkursu wyłonionych zostaje 3 uczniów z największą ilością zdobytych punktów, którzy odpowiednio zajmują I, II i III miejsce. Uczniowie ci otrzymują drobne upominki oraz dyplomy.
g) Komisja Konkursowa powoływana jest przez Dyrektora Gimnazjum nr 3 im. Unii Europejskiej w Sieradzu.
h) Zadaniem Komisji Konkursowej jest:

 • przeprowadzenie konkursu
 • ocena rozwiązanych przez uczestników konkursu testów
 • ustalenie listy laureatów

i) Zadaniem koordynatora jest:

 • rozpowszechnienie informacji na temat konkursu wśród uczniów i nauczycieli sieradzkich gimnazjów 
 • opracowanie pytań konkursowych oraz przygotowanie arkuszy z pytaniami dla uczestników konkursu
 • przygotowanie sali do przeprowadzenia konkursu
 • nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursu


5. Terminarz konkursu:
a) Zgłoszenia uczniów do konkursu – do końca lutego 2015 r.
b) Konkurs – 19 marca 2015 r.
c) Ogłoszenie wyników konkursu –19 marca 2015 r. poprzez stronę internetową organizatora konkursu www.gim3sieradz.pl w aktualnościach szkolnych
d) Wręczenie dyplomów i upominków – 20 marca 2015 r.
6. Zgłoszenia uczniów:
a) Szkoła chcąca wziąć udział w konkursie powinna zgłosić uczniów przed upływem podanego terminu.
b)  Formularz zgłoszeniowy dołączony jest do regulaminu oraz dostępny na stronie internetowej www.gim3sieradz.pl w zakładce Konkurs MKI

c) Wypełnione formularze zgłoszeniowe można złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać faksem na numer 43 822 71 42.

d) W konkursie mogą wziąć udział uczniowie, których rodzice/opiekunowie prawni złożyli w szkole pisemną zgodę na przetwarzanie i upublicznianie danych osobowych uczestników konkursu na stronie internetowej Gimnazjum nr 3 im. Unii Europejskiej w Sieradzu.

7. Zakres tematyczny konkursu:

 • Budowa komputera
 • Systemy zapisu informacji
 • Licencje na oprogramowanie, szkodliwe oprogramowanie
 • Grafika komputerowa
 • Edytory tekstu
 • Arkusze kalkulacyjne
 • Bazy danych
 • Język HTML
 • Sieci komputerowe
 • Algorytmy i sposoby ich prezentowania

8. Postanowienia końcowe:
a) Wszystkie informacje na temat konkursu znajdują się na stronie www.gim3sieradz.pl w zakładce 
Konkurs MKI

b) W pracach komisji konkursowej może uczestniczyć nauczyciel innej szkoły biorącej udział w konkursie. Wyrażenie chęci uczestnictwa w pracach komisji konkursowej odbywa się poprzez zaznaczenie tego faktu w formularzu zgłoszeniowym.
c) Kwestie sporne dotyczące przebiegu i organizacji konkursu należy zgłaszać w terminie 3 dni od dnia konkursu na adres email: g3sieradz@gazeta.pl.
d) Treści zadań konkursowych pozostają nieujawnione uczniom i osobom trzecim do przeprowadzenia konkursu.

 

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Materiały dydaktyczne 


Ostatnia aktualizacja: 08.06.2016r.