Publiczne Gimnazjum nr 3 w Sieradzu
Dzisiaj jest środa, 25 kwietnia 2018 r., 115 dzień roku  
Menu


Gości online: 1Regulaminy


Czytaj Regulamin Biblioteki Szkolnej
Czytaj Regulamin korzystania ze Szkolnego Centrum Informacyjnego

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 1. Biblioteka jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej i wiadomości o regionie, kraju i świecie.
 2. Biblioteka gromadzi:
  • wydawnictwa informacyjne,
  • programy nauczania dla nauczycieli,
  • lektury podstawowe i uzupełniające do j. polskiego,
  • literaturę popularnonaukową i naukową,
  • beletrystykę pozalekturową,
  • wydawnictwa albumowe,
  • prasę dla uczniów i nauczycieli,
  • wydawnictwa z zakresu psychologii, pedagogiki, filozofii i dydaktyk różnych przedmiotów nauczania,
  • zbiory audiowizualne.
 3. Nauczyciel-bibliotekarz:
  • udostępnia zbiory czytelnikom,
  • prowadzi lekcje biblioteczne,
  • współpracuje z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, z bibliotekami pozaszkolnymi w celu realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów i w przygotowaniu ich do samokształcenia,
  • opracowuje zbiory biblioteczne,
  • prowadzi katalogi zbiorów bibliotecznych
  • prowadzi statystykę czytelnictwa,
  • przygotowuje sprawozdania z pracy biblioteki i dokonuje analizy czytelnictwa w szkole.
 4. Z biblioteki mogą korzystać :
  • uczniowie,
  • nauczyciele,
  • rodzice
  • inni pracownicy szkoły.
 5. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 6. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki (w tym tylko jedną lekturę obowiązkową) na okres trzech tygodni.
 7. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów mają prawo do wypożyczenia większej liczby książek jednorazowo.
 8. Książki i inne dokumenty należy szanować jako dobro wspólne.
 9. Czytelnik może wypożyczać książki i czasopisma wyłącznie na swoje nazwisko.
 10. Z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko w czytelni. W uzasadnionych przypadkach książki z księgozbioru podręcznego na krótki czas mogą być wypożyczone do domu.
 11. W wypożyczalni obowiązuje częściowy wolny dostęp do półek. Czytelnicy mogą samodzielnie wybierać książki z literatury pięknej, które następnie zgłaszają do bibliotekarza.
 12. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez bibliotekarza.
 13. Wszystkie wypożyczone przez czytelników materiały powinny być zwrócone przed końcem roku szkolnego.
 14. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie szkoły zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych w szkole.REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SZKOLNEGO CENTRUM INFORMACYJNEGO

 1. Szkolne Centrum Informacyjne (SCI) zostało stworzone w celu umożliwienia uczniom korzystania z bogatej oferty edukacyjnej Internetu.
 2. Z SCI mogą korzystać uczniowie, którzy zapoznali się z regulaminem.
 3. Przed przystąpieniem do pracy użytkownik zobowiązany jest sprawdzić sprawność sprzętu, na którym zamierza pracować. O zauważonych usterkach powinien bezzwłocznie poinformować bibliotekarza.
 4. Uczniowie korzystający z usług Centrum wpisują się do zeszytu.
 5. Przy stanowisku komputerowym należy zachować higienę pracy.
 6. Podczas przerw nauczyciel może ograniczyć korzystanie ze stanowisk komputerowych.
 7. Przy jednym stanowisku mogą znajdować się 2,3 osoby.
 8. Użytkownicy Centrum nie mogą instalować innych programów niż już zainstalowane i dokonywać zmian w istniejącym oprogramowaniu.
 9. Nie wolno tworzyć oraz eksperymentować z programami wirusowymi i innymi niszczącymi zasady programowe i sprzętowe.
 10. Uczniowie korzystają z usług Centrum w celach edukacyjnych.
 11. Zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowań i danych.
 12. Zabronione jest spożywanie posiłków przy stanowisku komputera, jak również w czytelni.
 13. Użytkownik nie stosujący się do zaleceń regulaminu może mieć zabronione korzystanie ze stanowisk komputerowych.
Ostatnia aktualizacja: 08.06.2016r.